การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5 ”

9 มกราคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5 ” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ, นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษฯ กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ฯ และคณะวิทยากรดำเนินการบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่หน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่