พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26

8 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 10 มีนาคม 2567 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น

แกลลอรี่