ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าพบปะผู้บริหาร Kyoto Institute of Technology

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.รุ่งพรรษา น้อยจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบปะ Dr. MORISAKO Kiyotaka อธิการบดี และ Prof. Dr. KAMEI Kaeko รองอธิการบดี Kyoto Institute of Technology และร่วมประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับ ARCH CMU & KIT Architectural Design เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ One Faculty One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิมหรือคู่พันธมิตรใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานวิจัย และการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและสังคมในองค์รวม

photo credit : Kyoto Institute of Technology

แกลลอรี่