การพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง Classroom Tour

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง Classroom Tour สำหรับคณาจารย์ภายในคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนของคณาจารย์ แนะนำการใช้ smart classroom ระหว่างกัน โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 1) การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เรื่อง “CMU MOBILE Application” โดยอาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และเรื่อง “Selfie ผู้เรียน – ผู้สอน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 2) กิจกรรมในชั้นเรียน เรื่อง “การใช้กิจกรรมประกอบการเรียนรู้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3) การสอนวิชาคำนวณสำหรับนักศึกษาอ่อนคำนวณ เรื่อง “นักศึกษามีพื้นฐานคำนวณแตกต่างกัน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง “การดูแลนักศึกษา F และ W เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ ตระการศิรินนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และเรื่อง “สอนแก้โจทย์ให้นักศึกษาเรียนเป็นทีม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด และ 4) การใช้ IT เป็นส่วนหนึ่งของการสอน เรื่อง “การใช้ IT ในห้องเรียน” โดยอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เรื่อง “LIVE สด ตอบคำถาม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เรื่อง “YouTube เฉลยแบบฝึกหัด” โดยอาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และเรื่อง “การใช้ Smart Board” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่