ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ

3 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping) ความถูกต้องสูงขึ้น ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ibits style เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับความถูกต้องสูง และเพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่จากระบบอากาศไร้คนขับความถูกต้อง 
แกลลอรี่