มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

17 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด เรียงลำดับ 1 - 3 คือ ลำดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 870 คน มาลงคะแนน 678 คน คิดเป็นร้อยละ 77.93 ลำดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 1,572 คน มาลงคะแนน 1,122 คน คิดเป็นร้อยละ 71.37 และลำดับที่ 3 คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 738 คน มาลงคะแนน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 70.46 และคณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.02 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อสร้างกำลังใจ ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แกลลอรี่