อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Exemplary Award

8 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล อาจารย์ ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ และทีมผู้สอน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Exemplary Award ในรายวิชา“การเตรียมความพร้อมทักษะทางบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ กับ 10 อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active Learning Flipped Classroom Innovation Learning Integrated Learning CMU MOOC ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2020) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล และในโอกาสดังกล่าว ได้บรรยายเคล็ดลับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3185272861526743&set=pcb.3185274278193268&type=3&theater
แกลลอรี่