คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือและวางแผนแนวทางการศึกษาวิจัยด้านพะยูน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

18 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือและวางแผนแนวทางการศึกษาวิจัยด้านพะยูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่ประชุม เจริญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในการดูแลพะยูนที่อาศัยบริเวณโดยรอบเกาะลิบง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ อ.ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์ เป็นผู้นำในการเดินทาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่