อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับการสนับสนุนในโครงการวิจัยการวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก

3 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้การสนับสนุนโครงการวิจัยทางการวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ฯ ร่วมกับนักวิจัยจาก University of Malaya มาเลเชีย และ Universitas Airlangga อินโดนีเชีย ภายใต้โครงการ 2020 SATU JRS

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (Center of Excellence for Innovation in Analytical Science and Technology (I-ANALY-S-T)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนในโครงการวิจัย “Realization of Flexible Paper-Based Sensor Utilizing 2D-Transition Metal Chalcogenide” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยทางการวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการลดขนาดในระดับนาโนสเกล และเทคโนโลยีสะอาด โดยทำงานร่วมกับ Prof. Dr. Pei Meng Woi แห่ง University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ Prof. Dr. Satya Candra Wibawa Sakti แห่ง Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนผ่าน Southeast and South Asia and Taiwan University Joint Research Scheme (SATU JRS)

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว. เดิม ปัจจุบันคือ สกสว.) ที่ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีวิเคราะห์ระดับชั้นนำจากนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

ภาพและข่าว โดย ศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์

แกลลอรี่