พิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

24 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรีและเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี?คณะ?แพทยศาสต?ร์? เป็นประธานในพิธี คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่