เปิดค่ายอิคคิวซัง 3/2565 อ.วิศวฯ คอมฯ มช. ผสานมือมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สวทช. ส่งต่อความรู้สมองกลฝังตัวแก่สามเณร

16 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการนำทีมของอาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Inventions Laboratory: LIL) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัด “ค่ายอิคคิวซัง 3”  ปีการศึกษา 2565 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงาน มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรมภาษา Logo ควบคุม Gogo Board ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อในการทำโครงงานและสามารถจัดทำข้อเสนอโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชนในประเด็นที่กำหนดแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ ในจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งครานี้เป็นการนำเสนอผลงานประดิษฐ์ ความก้าวหน้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่อเนื่องจากค่ายอิคคิวซัง 2 โดยมีรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา เป็นประธานเปิดงาน วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30151
แกลลอรี่