ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศศิมา คำราพิช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

22 มีนาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศศิมา คำราพิช ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือ) 
แกลลอรี่