คณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเข้าเยี่มมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดกการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในการเข้าเยี่มมชมห้องปฏิบัติการขั้นสูง ห้องปฏิบัติการแปรรูป ห้องปฏิบัติการเคมี กายภาพ และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แกลลอรี่