เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ TRBS NET ผนึกกำลังจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (INCBAA 2024) พร้อมโชว์ผลงานวิจัยไทย

5 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ และบุคลากรงานบริหารงานวิจัยฯ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA 2024) ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคต

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ความท้าทายและโอกาสอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs - Challenges and Future Opportunities for Sustainable Development) ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ภายในงาน ยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษจาก พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คุณวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ก่อนร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในรูปแบบ Hybrid จากจำนวนมากกว่า 100 บทความ

โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมส่งผลงานวิจัยจาก ผศ.ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ ผศ.ดร.ดุรยา สุขถมยา ผศ.ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผศ.ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ และ อ.ทะนุ ประเสริฐสุนทร ซึ่งผลงาน ผศ.ดร.วีระพษ์ กิติวงค์ และ อ.ทะนุ ประเสริฐสุนทร สามารถคว้ารางวัล “Best Paper Award” บทความระดับนานาชาติ ในการนำเสนอบทความเรื่อง “The Impact of Sustainable Development Goals (SDGs) activities on Short- and Long-Run Firm Performances” จากเวทีดังกล่าวได้สำเร็จ และสร้างความภูมิใจให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่