มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564

28 ธันวาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10,332 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จำนวน 2,473 คน รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ตามคุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 6-15 มกราคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ


รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota จำนวน 5,381 คน รับสมัครนักเรียนตามคุณสมบัติ และคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ โครงการชาวไทยภูเขา และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 1-11 มีนาคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ


รอบที่ 3 รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ ดำเนินการรับสมัครโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com โดยแบ่งเป็นรอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 จำนวน 2,290 คน และรอบที่ 3 แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 จำนวน 788 คน คัดเลือกตามองค์ประกอบของกลุ่มสาขาวิชา และคะแนนสอบตามที่กำหนด ได้แก่ วิชา O-NET และ GAT/PAT


รอบที่ 4 แบบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19

ข้อมูลโดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล
แกลลอรี่