ขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) ภาคการศึกษาที่ 1/2565

21 ตุลาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 17 ต.ค. - 6 พ.ย. 2565
ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/request-I

**การขออักษรลำดับขั้น I จะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และพิจารณาอนุมัติจากคณบดีเจ้าของกระบวนวิชาแล้วเท่านั้น

แนวปฏิบัติ
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-GuidelinesStudent.pdf

คู่มือการใช้งาน
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-EbookStudent.pdf
แกลลอรี่