ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU Universit?t Hamburg ประเทศเยอรมนี

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับคณะ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Faculty of Humanities, Universitat Humburg (UHH-GW), Germany นอกจากนี้ยังได้ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกันกับ Prof.Dr.Volker Grabowsky รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม อีกด้วย ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่