U2T พื้นที่ตำบลดอยหล่อ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

U2T พื้นที่ตำบลดอยหล่อ
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
U2T พื้นที่ตำบลดอยหล่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมนักวิชาการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ เช่น ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
.
U2T พื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ 50 ตำบล ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ (อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์) เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เป็นการระดมนักวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์ อาทิ ด้าน Health care จากคณะเทคนิคการแพทย์, ด้านการส่งเสริมการเกษตร จากคณะเกษตรศาสตร์, ด้านการจัดทำสื่อและส่งเสริมการท่องเที่ยว จากคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
.
ด้านการส่งเสริม Health care จากแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ (คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และที่ปรึกษาโครงการ) ทำให้เกิดการต่อยอดการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน รวมทั้งมีแผนการต่อยอดโครงการเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านสุขภาวะชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ภายใต้โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ด้านส่งเสริมด้านการจัดทำสื่อและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (ผู้ร่วมวิจัย) ได้มีการจัดทำรายการ "ของดีที่ดอยหล่อ" ผ่านช่องทาง You tube ตามลิงค์ด้านล่าง
EP.01-09 https://youtu.be/Y3t2LxL5qSY

.
ด้านการส่งเสริมการเกษตร จากปัญหาด้านสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ และสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกษตรกรในชุมชนได้รวมกลุ่มผู้เลี้ยงและผู้ที่สนใจเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อเกิดการสร้างรายได้เสริม โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร (ที่ปรึกษาโครงการ) และรองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาและโรคพืช จากคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด อาทิเช่น ข้าวเกรียบจิ้งหรีด คุกกี้จิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด และ จิ้งหรีดทอดสมุนไพร
.
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) - U2T เป็นโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (รองอธิการบดี) เป็นประธานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน และหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำกับดูแลพื้นที่ 50 ตำบล ครอบคลุม 6 จังหวัด
.
https://www.facebook.com/U2TdoilorSAO/videos/3355700281221916

เพจ Facebook U2T ตำบลดอยหล่อ https://www.facebook.com/U2TdoilorSAO


ข้อมูลโดย : หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่