เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษารับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ญาศินี จักรพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษารับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีความเป็นล้านนา และสร้างคุณค่าการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
แกลลอรี่