คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบหนังสือจากศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ สัตวแพทย์สังกัดศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ เรื่อง "แนวปฏิบัติของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการุณยฆาตสัตว์ ฉบับปี ค.ศ.2020" เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ คณาจารย์ นักวิจัย และสัตวแพทย์ ได้ศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการเลือกวิธีทำการุณยฆาตให้สัตว์ตามหลักวิชาการ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดยจะทำการเก็บไว้ให้บริการสืบค้นข้อมูล ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
แกลลอรี่