ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดทางระบบประสาทยุคใหม่

14 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดทางระบบประสาทยุคใหม่ (New Age in Neurological Physical Therapy) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางระบบประสาท และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาชีพกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และนักกายภาพบำบัด โดยเฉพาะกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรปรเสริฐ เป็นประธาน ณ ภาควิชากายภาพบำบัด อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่