วิศวฯ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี กศ. 2565

22 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยประธานในพิธี คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ พร้อมนี้ได้ให้โอวาทเพื่อให้ผู้ได้รับทุนทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้สมกับทุนการศึกษาที่ตนได้รับ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28865