การสนทนากลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างฯ สำหรับการจัดการการเลี้ยงผึ้ง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาค ปีที่ 2

17 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสนทนากลุ่ม เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการจัดการการเลี้ยงผึ้งในภูมิภาค กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาค ปีที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์ หัวหน้าโครงการการจัดการการเลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยโครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation Special Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและสร้างนโยบายทางการค้าผลิตภัณฑ์ผึ้งที่มีคุณภาพร่วมกัน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผู้บริโภค และภาคธุรกิจ จากกลุ่มประเทศในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ได้แก่ พม่า ไทย เวียดนาม ลาว และ จีน

ตลอดจนเพื่อสร้างกลุ่มความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งที่มีคุณภาพจากการเลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกันสำหรับการจัดการการเลี้ยงผึ้งในภูมิภาค ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งมีความยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการจัดการการเลี้ยงผึ้งในภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง รวมถึง คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จะมีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจร” ณ ห้องประชุม โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/smartbee2018
แกลลอรี่