ศึกษาดูงานระบบการจัดการตัวอย่างและระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.สพ.กิตติกร บุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการตัวอย่างและระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หรือศูนย์สุขภาพพร้อม ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีคุณพรชนก มะธุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกฯ และคุณชัยพล รินเชื้อ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯ
แกลลอรี่