โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น หัวข้อ “เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Extension)”วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ตำแหน่ง อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

22 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น หัวข้อ “เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Extension)”วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ตำแหน่ง อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ด้านการผลิตอาหารที่มีความสามารถ และการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ประกอบการอาหารทะเล และภาคอุตสาหกรรม จำนวน 9 คน
.
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ยังเตือย รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยฯ กล่าวปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตร เเก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
แกลลอรี่