ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

14 พฤษภาคม 2562

กองกฎหมาย

       กองกฎหมาย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางปฏิบัติงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ข้อมูลโดย : กองกฎหมาย