พิธีไหว้ครู วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

29 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและมอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 39 ราย ทั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ตลอดทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่