สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

27 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนา และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class : TQC 2020) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาฯ ภายในการสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 13 โดยคุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษ กระทรวง อว. กับการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) เพื่อเป็นการทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพันธกิจด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาของประเทศและโลก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งนโยบายของสภามหาวิทยาเชียงใหม่
แกลลอรี่