มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)

12 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดย ทีมตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงออกกำลังกาย "รำวงเพื่อสุขภาพ" การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยศาสตร์ในการทำงานและนำเสนอผลการตรวจสภาพแวดล้อม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ และ อาจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข จัดแสดงบูธนิทรรศการ อาทิ Happy Zone , รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบาย 3 พ , การคัดแยกขยะ , โครงการอาหารปลอดภัยและกาดเมืองมอกม่วน , ชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นอกจากนี้ได้เปิดตัว Application FON iHealth เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองสำหรับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งแนะนำโครงการประเมิน Health literacy


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1020766


VDO Clips  https://www.youtube.com/watch?v=-lTH47QEEsQ&t=7s
แกลลอรี่