อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business

21 มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business เพื่อชิงโล่รางวัลและสิทธิพิเศษในการร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติในการร่วมตัดสินการนำเสนอแผนธุรกิจ ได้แก่
• คุณฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
• รศ.ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• แพทย์หญิงชุติมา ดุลย์มณี กรรมการ บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำกัด
• อาจารย์ใจรัตน์ จตุรภัทรพร อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โดยได้รับโล่รางวัล ดังนี้



รางวัลชนะเลิศ ทีม ANGKAEW Le Cafe' LAB
หัวข้อ Lower Risk of Uterine-Fibroids (tumor) in Women by non-Alcoholic Beverages
สมาชิกทีม ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมขวัญ มีรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธีรวัฒน์ งามนอก นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา
นายพิชญุตม์ ศรีใส นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Five Angels
หัวข้อ Date Palm Fiber Drink
สมาชิกทีม ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนิพิฐพร หลิมพาณิช นักศึกษาปริญาโท ภาควิชาชีววิทยา
คุณอรัญญา มิทธิศร ผู้จัดการ Local leasing เขตภาคเหนือ บจม เซ็นทรัลพัฒนา
คุณลินดารัตน์ ปิติธรรม marketing manager Vo innovation
คุณเจซลีย์ พาพงษ์พันธ์ นักธุรกิจอิสระ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP

แกลลอรี่