ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

23 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆารักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่มาประชุมตรวจราชการโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอ.วช.) และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center: CCDC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 
แกลลอรี่