คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

14 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ได้แก่ อาจารย์ ดร.นิธิวดี ไทยเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

แกลลอรี่