อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม จากงานประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

21 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (The Best Oral Presentation)  จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการผลิตครู : กรณีศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Using Competencies as a Basis for Designing Teacher Preparation Processes: A case Study of Bachelor Degree of Music Education Program, Faculty of Education, Chiang Mai University)”  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=840554424767160&set=a.546088544213751
แกลลอรี่