นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นายพีรพัฒน์ รองสนาม รหัสประจำตัวนักศึกษา 591131003 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการมีเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช รหัสประจำตัวนักศึกษา 611131007 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเพิ่มความเปรียบต่างภาพเอ็มอาร์ไอของตับที่มีรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งในหนูโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิก" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ต่อไป 
แกลลอรี่