ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชามานุษยวิทยา

1 ธันวาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชามานุษยวิทยา
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่