มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

19 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดยการนำของผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน ได้ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจังแกลลอรี่