อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เดินทางติดตามความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

27 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory" ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 -17 มิถุนายน 2565

ซึ่งผู้ผ่านการอบรม ได้เดินทางมาฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ณ แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564 โดยความร่วมมือของ Flaming Fund และ โครงการ LOMWRU (Loo-Oxford-Mohosot Hospital-Wellcome Trust Research Unit)
 
แกลลอรี่