นักศึกษาสื่อสารการตลาด แมสคอม มช. ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นคณะทำงานในโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ #38

23 ธันวาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

นางสาวช่อมุกดา ชานันโท, นางสาวศุภานัน กาญชนะ และ นางสาวอิสริยา ดอนพูนไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นคณะทำงานชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT (JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND) ในโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 38

โครงการ J-MAT Next Gen เป็นหนึ่งในโครงการของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ที่ค้นหานิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดต้องการได้รับประสบการณ์จากการลงมือทำจริง ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) โดยมีวาระการทำงาน 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักการตลาดรุ่นเยาว์ให้มีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต ด้วยการฝึกบริหารโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ J-MAT CHIT CHAT, โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด, โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award, โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ จากสมาคมการตลาดฯ ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

J-MAT มีเครือข่ายตัวแทนนิสิต นักศึกษา นักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ J-MAT ถึง 37 รุ่น โดยในปี 2565 กิจกรรมการเฟ้นหานักการตลาดรุ่นเยาว์ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 38 ที่จัดขึ้นนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านของนักการตลาดรุ่นเยาว์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Learning by Doing และ Training Session จากนักการตลาดชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 85 คน 16 สถาบันทั่วประเทศ จากผู้สมัครทั้งสิ้น 309 คน 25 สถาบันทั่วประเทศ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่