ลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมลพิษอากาศ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล

21 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่
ปัจจัยที่ 1 อุณหภูมิผกผัน
ปัจจัยที่ 2 เสถียรภาพทางอากาศ
ปัจจัยที่ 3 ภูมิประเทศแบบแอ่ง
ปัจจัยที่ 4 ความเร็ว และทิศทางลม

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
- เว็บไซต์สำหรับเช็คค่าต่างๆที่ส่งผลต่อมลพิษอากาศ
https://airvista.soc.cmu.ac.th/

- เว็บไซต์ดัชนีความรุนแรงจากสภาพอากาศ
Fire Weather Index

- ระบบจำลองเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันข้ามแดน
HYSPLIT Trajectory Model

- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
Application : FireD

ข้อมูลโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดทำโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข้อมูลโดย : AcAirCMU https://www.youtube.com/watch?v=A6yDGs2CCE8
แกลลอรี่