คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติ (Thailand Dugong & Seagrass Week 2022)

19 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ "เราได้อะไรจากการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรพะยูน" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติ (Thailand Dugong & Seagrass Week 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางวิชาการ และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญและเข้ามาแสดงบทบาทในการอนุรักษ์ “พะยูน” ของไทย และ "ระบบนิเวศหญ้าทะเล" ตลอดจนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน  

แกลลอรี่