ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน Open House โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

11 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในงาน Open House ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันป่าตองมาร่วมงานกว่า 2,500 คน
แกลลอรี่