นางอรพรรณ การคนซื่อ บรรณารักษ์สำนักหอสมุด เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ปี พ.ศ. 2566

15 พฤษภาคม 2567

สำนักหอสมุด

      นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริการดีเด่น โดยได้รับรางวัลเข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตร จากแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ "มองย้อนสะท้อนอนาคต การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน" (Looking Back for Looking Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education) พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จสู่ความภาคภูมิ” โดย บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่