การเสวนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลงานวิจัยด้านข้าว มช.-ราชบุรี โมเดล

15 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                      รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลงานวิจัยด้านข้าว ภายใต้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาเกษตรกร 15 จังหวัด
                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ในการดำเนินงาน โครงการ มช.-ราชบุรี โมเดล ซึ่งเป็นการนำข้าวคุณภาพสายพันธุ์ใหม่บางส่วน ที่จะเรียกสั้นๆ ว่า “ข้าวลำไอออน” ที่พัฒนาโดยนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และได้ผลผลิตในพื้นที่ภาคตะวันตกเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถือเป็นโมเดลต้นแบบสู่การขยายผลต่อมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ผลผลิตข้าวลำไอออนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ เช่นกัน
                      การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน โครงการ มช.-ราชบุรี โมเดล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สร้างโอกาสและพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ ของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเผยแพร่องค์ความรู้ สู่พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่