คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา "2nd EdPEx National Forum: The EdPEx Sharing Day"

29 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "The Pursuit of Sustaining Excellence" ในการประชุมสัมมนา "2nd EdPEx National Forum: The EdPEx Sharing Day" จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
.
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ผลลัพธ์การดำเนินงาน และการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Class: TQC 2022) รางวัลเกียรติยศแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะฯ เคยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class: TQC 2019) มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งนับเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวอีกด้วย

แกลลอรี่