วิศวฯ มช. ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Hanaoka Shinya เดินหน้าหารือ MOU ความร่วมมือด้านงานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Tokyo Institute of Technology

16 สิงหาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr.Hanaoka Shinya, Professor and Head of HANAOKA Research Group จาก School of Environment and Society, Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคาร A ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือในเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการเพื่อลงนามข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ School of Engineering, School of Materials and Chemical Technology, and School of Environment and Society ของ Tokyo Institute of Technology ของประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ “การพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Tokyo Institute of Technology” นอกจากผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธมณ จีระผานุกร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
แกลลอรี่