จับมือ “หมอ+นายช่าง” มช. ผสานกำลังสร้างงานวิชาการ และวิจัย

25 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร หารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานวิจัยกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เวลา 14.30 – 16.30 น. การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องต่อจากการหารือร่วมกัน ณ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา อนึ่ง ใจความสำคัญของการพบปะครานี้เป็นไปเพื่อผลักดัน ก่อเกิด ความร่วมมือเบื้องต้น ทั้งด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงงานบริการวิชาการ ในประเด็น Healthcare, Logistics, Data Science และ Automation ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=25447
แกลลอรี่