คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดรับและงดให้ของขวัญในทุกเทศกาล (NO Gift POLICY)

29 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งดรับและงดให้ของขวัญในทุกเทศกาล (NO Gift POLICY)
เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ปลุกจิตสำนึกตามเจตจำนงสุจริตในองค์กร
.
พยาบาล มช. ต้านโกง โปร่งใส ทำในสิ่งที่ถูกต้อง (NURSE CMU ZERO CORRUPTION)

แกลลอรี่