“รักษ์ป่า รักชีวิต เนรมิตผืนป่าสู่ชุมชน” นำนักศึกษาจิตอาสา ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ 3

3 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิยูแสค ประเทศไทย สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดกิจกรรม “รักษ์ป่า รักชีวิต เนรมิตผืนป่าสู่ชุมชน” นำนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 120 คน พร้อมอาสาสมัครทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณป่าห้วยหมากเอียด หมู่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ประธานมูลนิธิยูแสค ประเทศไทย คุณธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน และนายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ สมาชิกโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว

คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ประธานมูลนิธิยูแสค ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ปัญหาป่าไม้ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดไม้เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์และเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรของเกษตรกร การสร้างที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือลดลงไปจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงภาวะโลกร้อน ไม่เพียงเท่านั้นปัญหาป่าไม้ลดลงยังมีผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าและมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ การจัดกิจกรรม “รักษ์ป่า รักชีวิต เนรมิตผืนป่าสู่ชุมชน” ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการร่วมใจกันปลูกต้นไม้พันธุ์ประดู่ แดง นางพญา อินทนิน คูณ เป็นจำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่า ในการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำแนวกันไฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรม “รักษ์ป่า รักชีวิต เนรมิตผืนป่าสู่ชุมชน” ในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของพลังจิตอาสา เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการคืนผืนป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันทำเพื่อสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้นไป เราทุกคนรักบ้าน รักชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เราตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ และเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตลอดไป


Rusell Chafman นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาในโครงการ USAC จากประเทศสหรัฐอเมริกา
“ผมรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้”

นางสาวนภัส ภัทราวราพันธ์  นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่า โครงการนี้ได้ส่งเสริมประโยชน์ให้นักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่”
 

แกลลอรี่