สานต่อยุทธศาสตร์พัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดัน E-faculty Digital Technologies อย่างแท้จริง วิศวฯ มช. จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทบทวนความรู้ความเข้าใจใน CMU e-Document

16 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: CMU e-Document อันเป็นระบบที่ถูกใช้งานจริงมาแล้วกว่า 3 ปี โดยมุ่งอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งก่อเกิดความชำนาญการดำเนินงานด้านเอกสารของทุกหน่วยงานภายในผ่าน CMU e-Document ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (E-faculty Digital Technologies) ของคณะฯ อนึ่ง การอบรมจะแบ่งเป็น 3 ครั้ง คือ วันที่ 15, 18 และ 23 สิงหาคม 2565 พิธีเปิดโครงการฯ มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29153
แกลลอรี่