การประชุมเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โครงการสำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน

12 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โครงการสำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน จัดขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ พื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถานำ ในหัวข้อ "การเมืองของพื้นที่ทางสังคม การต่อรองพื้นที่ที่สาม" โดย ศ. เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมายมาย ได้แก่
- จังหวะชีวิตเมืองและพื้นที่ทางสังคมของชุมชนละแวกบ้านในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่
- กระบวนการสรรสร้างพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการเอื้อให้เกิดพื้นที่ทางสังคม: กรณีศึกษา ชุมชนย่านคลองบางหลวง
- จากการฟื้นฟูย่านเกย์สู่การก่อตัวของพื้นที่เควียร์: แนวคิดและกรณีศึกษาย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ในกรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานครผสมผสานพันทาง: สภาวะอัตวิสัยและภาพตัวแทนของเมืองในภาพยนตร์ที่กำกับโดยผู้กำกับชาวเอเชียตะวันออก
- การค้าขายอาหารริมทางในย่านศาลายา-นครปฐม: ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ การผลิตสร้างพื้นที่ทางสังคม และความเป็นเมืองในชีวิตประจำวัน
- ฮาลาล-แลนด์: การอุบัติและภาพตัวแทนของสถาปัตยกรรมร้านอาหารนานาชาติของชาวไทยมุสลิม: กรณีศึกษาพื้นที่เมืองย่านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
- ปฏิบัติการเชิงพื้นที่และภาพตัวแทนบนพื้นที่เมืองของกลุ่มดิจิตอลโนแมด บนกรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่

แกลลอรี่